Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hebbedeal.nl

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1. Onder ‘HEBBEDEAL’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de website verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Emailbingo B.V. gevestigd te Eindhoven, Nederland.

• Adres:

Nieuw Emmasingel 12-14

5611 AM Eindhoven

• Telefoonnummer:

Nederland: 040 265 61 72

• Emailadres: info@hebbedeal.nl

• KvK-nummer: 58217290

• BTW-nummer: NL65 RABO 0398 2019 27

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij HEBBEDEAL via www.hebbedeal.nl en levering tussen HEBBEDEAL en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door HEBBEDEAL van de hand gewezen.

3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.

4. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde website.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door HEBBEDEAL van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij HEBBEDEAL.

2. HEBBEDEAL bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Wijzigen of annuleren van een bestelling is niet mogelijk.

4. HEBBEDEAL behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

Artikel 3 – Opslaan van bestelgegevens

1. HEBBEDEAL respecteert de privacy van koper en hanteert in dat kader een privacyverklaring die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. De laatste versie hiervan is beschikbaar op de website.

2. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hebbedeal te melden.

3. HEBBEDEAL zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling.

 

Artikel 4 – Prijzen en betaling

1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt en kunnen variëren per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte.

2. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door HEBBEDEAL niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting HEBBEDEAL te ontbinden.

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

4. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden.

Artikel 5 – Afbeeldingen en specificaties

1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van HEBBEDEAL gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, positie en afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

2. Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 4 lid 3 bepaalde binden HEBBEDEAL niet.

Artikel 6 – Levering

1. HEBBEDEAL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet fataal.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan HEBBEDEAL kenbaar heeft gemaakt.

3. HEBBEDEAL levert enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Nederland en België. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Nederland of België zal niet worden uitgevoerd. Per bestelling kan één afleveradres worden opgegeven.

4. HEBBDEAL is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.

5. Tenzij anders vermeld, zal HEBBEDEAL geaccepteerde bestellingen binnen 5 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging ook tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat HEBBEDEAL hiervan kennis heeft genomen bericht. HEBBEDEAL is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij HEBBEDEAL nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.

6. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat HEBBEDEAL hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.

7. In geval van ontbinding conform leden 5 en 6 zal HEBBEDEAL de bedragen die de koper eventueel aan HEBBEDEAL betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.

8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten rust bij HEBBEDEAL tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan HEBBEDEAL bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan HEBBEDEAL bekend gemaakte vertegenwoordiger (niet de vervoerder).

2. Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de producten vast te stellen.

3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper HEBBEDEAL via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Koper kan hiervoor gebruikmaken van het in deze voorwaarden onder Bijlage 1 opgenomen modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Koper kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via info@hebbedeal.nl.

4. Voor zover van toepassing, dient koper de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring – terug te sturen op de door HEBBEDEAL aangegeven wijze. Let op: de bewijslast dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd ligt bij de koper, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

5. Terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

6. HEBBEDEAL zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 3 vermelde verklaring. HEBBEDEAL mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7. Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten die gaan om:

a. de levering van volgens individueel gekozen specificaties van de koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (‘maatwerk’-producten);

b. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

c. de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne, en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

d. de levering van diensten inzake vakantieverblijven, autoverhuur, catering of andere vrijetijdsbesteding (met vooraf bepaalde datum of periode);

e. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

f. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

g. De levering van diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; of

h. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

 

Artikel 8 – Garantie en conformiteit

1. HEBBEDEAL staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) binnen 14 dagen na levering deze gebreken onmiddellijk na ontdekking schriftelijk, dan wel via info@hebbedeal.nl, te melden aan HEBBEDEAL.

3. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van HEBBEDEAL en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. HEBBEDEAL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere zaken door het verkeerd aanwenden van de producten.

2. Iedere aansprakelijkheid van HEBBEDEAL voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van HEBBEDEAL.

3. HEBBEDEAL is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.

4. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van HEBBEDEAL, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 3 lid 2, is HEBBEDEAL voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.

5. De aansprakelijkheid van HEBBEDEAL en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van HEBBEDEAL) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van HEBBEDEAL aan haar uitgekeerde bedrag..

Artikel 12 – Klachtenregeling

1. HEBBEDEAL beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via info@hebbedeal.nl worden gemeld bij HEBBEDEAL, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij E ingediende klachten worden binnen 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HEBBEDEAL binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 – Overige bepalingen

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

3. Op overeenkomsten tussen HEBBEDEAL en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. De Rechtbank Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen HEBBEDEAL en koper, tenzij HEBBEDEAL er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

HEBBEDEAL/ EMAILBINGO B.V. 2015

— Aan   HEBBEDEAL

Nieuwe Emmasingel 5611 AM

Eindhoven, Nederland

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten:

verrichting van de volgende dienst (*)

herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.